Intervenční centrum

Účel poskytované sociální služby: Intervenční centrum je specializovaným zařízením sociálních služeb, které poskytuje osobám, ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném bytě nebo domě, bezprostřední individuální psychologickou a sociální pomoc ambulantní nebo azylové povahy a rovněž poskytuje následnou sociální, zdravotní, psychologickou a právní pomoc.


Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;

je-li služba poskytována pobytovou formou, pak zahrnuje i tyto činnosti:
c) poskytnutí ubytování,
d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Základní činnosti při poskytování sociální služby se intervenčních centrech zajišťují v rozsahu těchto úkonů dle ustanovení § 25a vyhlášky č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

a) sociálně terapeutické činnosti,

1. krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu.

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžených záležitostí,

c) poskytnutí ubytování:

1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. vytvoření podmínek pro drobné opravy, žehlení osobního, případně ložního prádla a ošacení,

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo,
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

Součástí služby intervenčního centra je i koordinace vzájemné spolupráce mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie ČR a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi. 


Seznam poskytovatelů služby: