Projekt IP III

Podpora vybraných sociálních služeb na území JMK

Dne 1.1.2020 byla zahájena realizace projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2022.

Předmětem projektu je podpora poskytování sociálních služeb registrovaných podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v oblasti prevence a sociální péče. V rámci projektu budou podpořeny vybrané služby sociální péče a sociální prevence. Jedná se o osobní asistenci a azylové domy na území Jihomoravského kraje. Dále dojde k zajištění kontrol a evaluaci projektu.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb  se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů sociálních služeb prevence a sociální péče, které předchází sociálnímu vyloučení osob.

Hlavní přínosy projektu:

  • Zachování stávající sítě poskytovatelů vybraných sociálních služeb prevence a sociální péče, které jsou již z dřívějších období kontrolovány v oblasti nakládání s finančními prostředky kvality poskytovaných služeb.
  • Podpora vybraných služeb, u kterých lze doložit potřebnost uvedenou v komunitním plánu kraje a zároveň provázanou s vykazovanými kapacitami.
  • Zajištění financování pro služby prevence a sociální péče, které předchází sociálnímu vyloučení a zaměřují se na řešení sociálně nepříznivé situace oproti nákladnému řešení sanace již vzniklého sociálního vyloučení.
  • Napojení podpory na politiku zaměstnanosti tak, že součástí činnosti vybraných služeb je řešení zařazení nebo udržení uživatelů služeb na trhu práce.

Projekt naváže na zkušenosti získané z předchozí realizace individuálních projektů na zajištění vybraných sociálních služeb a potřeby nastavení optimální sítě služeb sociální prevence. Zároveň však přináší inovativní prvky, které souvisí s jeho úzkou vazbou na aktuální podobu aktivity v rámci procesu plánování sociálních služeb v kraji, a také s větším důrazem na efektivitu poskytovaných sociálních služeb z hlediska zacílení na řešení potřeb uživatelů a jejich integraci do společnosti i z hlediska vynakládaných prostředků z veřejných zdrojů na zajištění poskytování těchto sociálních služeb. Do projektu tak byly zařazeny jen služby, které s ohledem na potřebnost a jedinečnost zastoupení již minimální síť představují.

Inovativním prvkem je také důraz na efektivitu poskytovaných služeb, soulad a jednotnost kritérií pro hodnocení služeb v rámci kraje bez ohledu na zdroje financování služeb. Také systém financování tvoří inovativní stránku projektu. Projekt bude využívat systém vyrovnávací platby a bude nastavena metodika kontrol a monitorování projektu a poskytovaných sociálních služeb. V rámci projektu bude realizována také samostatná aktivita, která se zaměří na evaluaci podpořených sociálních služeb. Dalším inovativním prvkem je také pravidelné setkávání s poskytovateli a jejich metodická podpora.

Poskytované sociální služby: osobní asistence, azylové domy