Projekt IP IV

Podpora vybraných služeb sociální prevence na území JMK

Účelem realizace projektu „Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319, je finanční podpora vybraných poskytovatelů sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravským kraji. Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací. Zajištěním vybraných druhů služeb sociální prevence je sledována podpora a pomoc výše uvedené
cílové skupině plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, podpora jejich návratu na trh práce a začlenění zpět mezi ekonomicky aktivní obyvatele.

Projekt se zaměřuje na podporu následujících sociálních služeb na území Jihomoravského kraje: azylové domy, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny. Tyto služby sociální prevence budou, dle svého zaměření, poskytovány především osobám pečujícím o dítě, rodičům samoživitelům, osobám se zdravotním postižením, osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi.

Projekt řeší podporu potřebných sociálních služeb v síti z pohledu dopadu efektivity (dopad sociální služby na uživatele služeb) a účelnosti poskytování služeb na cílové skupiny osob se zdravotním postižením a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na celém území Jihomoravského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Poskytované sociální služby: azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum