Projekt IP II

Vybrané služby sociální prevence na území JMK

Dne 1.1.2018 byla zahájena realizace projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhaly v období od 1. 1. 2018 do 30.6.2022.

Projekt byl zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Střednědobý plán). Cílem bylo finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu bylo pomoci převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřoval na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře byly osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Poskytované sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny.