Diecézní charita Brno – Azylový dům pro lidi bez domova

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: brno.charita.cz

Místo poskytované služby:
Azylový dům pro lidi bez domova
Bratislavská 58, Brno
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Šimon, 737 220 887
petr.simon@brno.charita.cz


Cílová skupina:

Služby azylového domu jsou určeny mužům a ženám starším 18 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, a chtějí tuto situaci řešit. Touto nepříznivou sociální situací může být zejména ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, a propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení či ústavní péče.

Popis služby:

Azylový dům je zařízení Diecézní charity Brno, které nabízí sociální pobytovou službu lidem bez domova, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Poskytovaná služba spočívá v zajištění dočasného ubytování, v sociálním poradenství, v posílení psychické soběstačnosti, a v sociálně – integračních aktivitách. Pomoc, motivace a podpora, kterou azylový dům svým uživatelům poskytuje, vychází z jejich individuálních potřeb a slouží rozvoji a posílení jejich motivace a soběstačnosti, aby se mohli opět zapojit do běžného způsobu života.

Cílem služby azylového domu je uživatel(ka), který jejím prostřednictvím:

  • nalezne podporu k vystoupení z pasivity a ztráty vlastní hodnoty a úcty k sobě i k druhým
  • orientuje se ve své situaci a získá motivaci, informace a aktivitu k vyřešení svých problémů
  • zanechá rizikového, konfliktního a pasivního způsobu života bez přístřeší
  • zvýšením samostatnosti se přiblíží k uskutečnění svých osobních cílů a priorit
  • obnoví svou schopnost využívat dostupných služeb a zdrojů
  • navrátí se anebo alespoň přiblíží k návratu do běžného způsobu života