Diecézní Charita Brno – Centrum „PRO“ Blansko

Identifikátor: 413 51 13
Sídlo organizace: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
IČ: 44990260

Sídlo služby: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Provozní doba služby:
Ambulantní forma poskytování:
Pondělí: 12:30  17:00
Pátek: 12:30  –  15:30

Terénní forma poskytování:
Pondělí:  7:30 – 11:30
Úterý: 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Středa: 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Čtvrtek: 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Pátek: 7:30 – 11:30

Statutární osoba organizace: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel Diecézní charity Brno
Kontaktní osoba: Bc. Eliška Bohatcová
Telefon: 732 872 692
Email: eliska.bohatcova@blansko.charita.cz
Webové stránky: www.blansko.charita.cz/rodina/problansko/sas/

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena?

Centrum „PRO“ Blansko je sociální služba, která je určena pro rodiny s nezaopatřenými dětmi do 26 let (např. rodiny s finančními potížemi, s nevyhovujícím bydlením, s výchovnými a vzdělávacími problémy, rodiny s omezenými rodičovskými kompetencemi…), rodinám, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů, rodinám které pečují o dítě se specifickými potřebami (výchovné a vzdělávací potíže, psychologické potíže) a dále dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy (návykové látky, záškoláctví, šikana, rizikové chování).

Popis sociální služby:

Centrum „PRO“ Blansko podporuje rodiny na Blanensku při aktivizaci vlastních zdrojů a tím napomáhá minimalizovat rizika sociálního znevýhodnění.

Poskytovanými aktivitami umožňuje těmto rodinám osvojení si životních a výchovně vzdělávacích kompetencí, plnohodnotné trávení volného času a upevňování vzájemných vztahů. Nabízí uživatelům dlouhodobou individuální spolupráci, která obnáší stanovení si cíle spolupráce a jakými způsoby bude tohoto cíle dosaženo.

Zajímavé informace pro uživatele:

Centrum „PRO“ Blansko společně s uživatelem hledá řešení a směřujeme k tomu, aby uživatelé převzali odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností, schopností a dovedností. Poskytovaná služba je bezplatná, založená na motivaci a aktivizaci uživatele.

Hlavními zásadami poskytované služby je bezplatnost, vytváření bezpečného a důvěrného prostoru, individuální přístup, důstojnost.