Sdružení Práh

Sídlo: Tuřanská 199/12, 620 00 Brno
IČ: 70288101
WWW: www.prah-brno.cz

Provoz: Po–Pá: 8:00-16:30 hod.

Statutární zástupce organizace:
PaedDr. Blanka Veškrnová

Kontaktní osoba:
Marie Mlátilíková-Krištofová, 777 632 923
marie.mlatilikova.kristofova@gmail.com


Cílová skupina:

Služba se poskytuje lidem, kteří splňují následující podmínky:

  • osoby s duševním onemocněním, kteří jsou v důsledku své nemoci znevýhodněni na otevřeném trhu práce,
  • bydliště v Brně a okolí (dojezd do dílny do 60 minut),
  • věk 16 až 80 let,
  • zdravotní stav, který umožňuje uživateli aktivně využívat služby STD, porozumět pravidlům dílny a dodržovat je,
  • vlastní rozhodnutí pro vstup do služby,
  • zájem o pracovní činnosti,
  • aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskutečňování osobních cílů.

Popis služby:

Posláním služby je aktivní podpora lidem s duševním onemocněním z Brna a okolí při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb, podpora jejich samostatnosti, která jim může pomoci získat chráněné místo nebo místo na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit jejich společenské postavení. Mezi cíle patří člověk s duševním onemocněním, který má díky pravidelné pracovní činnosti stabilizovaný zdravotní stav, je v pravidelném kontaktu s různými lidmi a je schopen dodržovat pravidelný režim (denní, pracovní, volnočasový), dále který díky nacvičeným dovednostem žije v prostředí a podmínkách, které si na základě svého svobodného rozhodnutí vybral a který je schopen práce v běžných pracovních podmínkách, pracuje v oboru, který si vybral a pobírá za ni mzdu.

Sociálně terapeutická dílna Sdružení Práh poskytuje pracovní terapii na různých typech pracovních míst – nízkoprahové, terapeutické a tréninkové.

Nízkoprahové pracovní místo je místo s minimálními nároky. Docházka do dílny je závislá na aktuálním psychickém stavu a možnostech uživatele. Je určeno pro uživatele, kteří mají zájem o pracovní činnost, ale jejich aktuální psychický stav jim nedovoluje pravidelnou docházku.

Oproti tomu terapeutické místo slouží uživatelům k získání základních pracovních návyků a dovedností – tempo, pracovní zátěž, flexibilita, výkon, samostatnost apod. Je tedy určeno uživateli, který zvládá pravidelnou docházku dle rozpisu a zároveň má zájem o trénink pracovních dovedností. Činnosti na dílně si uživatel vybírá z výrobního programu dílny a po celou dobu je uživatelům poskytována podpora pracovního terapeuta.

Tréninkové místo se orientuje na uživatele, který má zájem o získání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Tréninkové místo se svou náplní a prostředím přibližuje podmínkám na běžném pracovním trhu. Uživatel si tak má možnost vyzkoušet vyšší míru stresu, tlaku na pracovní výkon než je tomu u terapeutického místa a dále si osvojuje již konkrétní pracovní a sociální dovednosti, které jsou potřebné pro uplatnění na trhu práce v daném oboru. Trénink probíhá za neustálé podpory pracovních asistentů, kteří jsou zároveň směnovými vedoucími a tím také napomáhají vytvářet atmosféru běžného zaměstnání. Specifikem tréninkového místa je možnost absolvování různých profesních kurzů. Po získání úplné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací lze ve vybraných oborech složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list bez nutnosti dalšího studia.

V návaznosti na pracovní terapie v rámci sociálně terapeutické dílny může být uživatel při uplatnění na trhu práce podpořen pracovníky Agentury práce Práh. A to formou pomoci při nalezení vhodného pracovního místa dle jeho aktuální úrovně pracovních a sociálních dovedností a také formou pomoci při udržení daného zaměstnání. Uživateli přímo v zaměstnání může být poskytnuta pracovní asistence na pracovišti.