Charita Strážnice

Sídlo: Kovářská 396, 696 62 Strážnice
IČ: 44164335
WWW: www.straznice.charita.cz
E-mail: kotva@straznice.charita.cz

Místo poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna Kotva
Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 15:00 hod.

Statutární zástupce organizace:
Marie Štípská
Tel.: 739 249 229

Kontaktní osoba:
Ing. Marie Jurasová
Tel: 737 054 064


Cílová skupina:

 • Především osoby s chronickým duševním onemocněním (psychózy, afektivní poruchy, neurózy nebo příp. jiný druh psychického onemocnění), prioritně. Osoby s lehkým mentálním postižením, popř. i jiným zdravotním postižením je možné službu poskytnout v kombinaci k duševní nemoci.
 • Uvedená cílová skupina je hlavní. Osoby s jiným zdravotním postižením pouze v kombinaci s hlavní cílovou skupinou.

Popis služby:

Uživatelé dochází podle stanoveného časového rozpisu dne a podle týdenního harmonogramu, aby byla zachovaná denní kapacita poskytované služby 15 osob. Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopností i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim pomáháme k zapojování se do běžného života.

Cíle služby:

 • uživatel se naučí pracovním návykům
 • uživatel se naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně svůj čas
 • uživatel si uvědomuje své potřeby a přání a je schopen je řešit
 • uživatel si prostřednictvím nácviku upevní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti a schopnosti
 • uživatel si obnoví nebo upevní kontakt s přirozeným sociálním prostředím
 • STD Kotva pomáhá při osobní hygieně nebo poskytne podmínky pro osobní hygienu, pokud to bude potřebovat
 • pomáhá s poskytnutím stravy nebo pomůže stravu zajistit
 • pomáhá s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (naučit se sám nakupovat, uvařit si jídlo)
 • pomáhá zprostředkovat kontakt s přirozeným sociálním prostředím (účastnit se exkurzí apod.)
 • pomáhá vytvořit a zdokonalovat základní pracovní návyky a dovednosti (naučit se setrvat u práce, práci udělat pečlivě, více se spoléhat na své schopnosti a dovednosti…)

Činnosti pro terapii:

 • zdokonalení v ručních pracích (pletení košíků, dekorace, navlékání korálků, výroba svíček, střihání, lepení, skládání, výroba přání, …)
  tkaní na ručním tkalcovském stavu
 • tvoření výrobků z keramické hlíny a jejich úprava
 • opracování dřeva (vyřezávat, obrušovat a natírat dřevěné výrobky, lepit obrázky na dřevo apod.)
 • naučit se pracím na zahradě
 • dekorace z přírodnin, dekorace věnečků na různé období, dekorace dřeva i papíru apod.
 • relaxovat při hudbě, četbě
 • naučení se nebo zdokonalení se např. v angličtině, ve fotografování, v obsluze počítače, internetu, získání nových všeobecných informací prostřednictvím kvízů, arteterapie apod.
 • nácvik šití na šicím stroji a tvorba šablon na šití drobných věcí (pytlíčky, srdíčka, drobné zvířátka a tašky)