Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

Sídlo: Grohova 112/16, 602 00 Brno
IČ: 27681866
WWW: www.pece.grohova.eu

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Ing. Marta Troppová

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Marounková
Tel.: 736 512 296
E-mail: pece@grohova.cz


Popis sociální služby

Poskytované služby se zaměřují na pomoc při zvládání běžných denních činností, které není uživatel schopen si zajistit sám. U dětí se služba zaměřuje na přípravu do školy, doprovod do zájmových kroužků. Věnujeme pozornost rozvoji paměti, jemné motoriky a dalších schopností dle typu postižení. Cílem poskytované služby je integrace jedince do běžného denního života, podpora v samostatném jednání. Zamezit sociální izolaci klientů z důvodu snížené pohyblivosti, nemoci, věku. Umožnit těmto osobám kontakt se společenským prostředím.

S klientem se uzavírá smlouva, která může být v průběhu služby doplňována podle potřeby a stavu uživatele. Po uzavření smlouvy je zpracován individuální plán sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů, který je pravidelně kontrolován a dle potřeby a stavu klienta doplňován.

Cílová skupina

Služba je poskytována seniorům, osobám se smyslovým postižením, osobám se zdravotním postižením, kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením a autismem, osobám s duševním onemocněním, rodinám s dětmi. Je poskytována v celém spektru věku. Služba není časově omezena, je poskytována nepřetržitě 24 hodin, dle potřeby pečující rodiny, samotného uživatele.

Zajímavé informace pro uživatele

Služba nabízí pomoc v oblastech definovaných zákonem v plném rozsahu a to především:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • doprovázení do kroužků, zajišťujících výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.