Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Sídlo: Třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
IČ: 61392979
WWW: www.css-kyjov.cz
E-mail: vedouci@css-kyjov.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
PhDr. Jana Trnečková

Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Lukešová
Tel.: 603 471 557, 518 389 401


Cílová skupina

Cílová skupina zahrnuje občany z Kyjova a okolních obcí, kteří jsou:

  • senioři od 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nebo chronického onemocnění (např. Alzheimerova choroba, demence, schizofrenie apod.) potřebují pomoc jiné osoby a chtějí žít ve své domácnosti
  • osoby se zdravotním postižením od 1 roku, dále neomezeně

Cílem služby je podporovat rozvoj a zachování stávající soběstačnosti, dovedností a zvyklostí uživatele v jeho domácnosti. Podporujeme uživatele i v zapojení se do kulturního života komunity, aby mohl plnohodnotně žít co nejdéle ve svém domácím prostředí a tím se oddálilo jeho případné umístění do pobytového zařízení. Současně jde o pomoc při návratu uživatele po hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoc se zachováním nebo obnovením jeho původního životního stylu. Naše pomoc a podpora je současně zaměřena na děti se zdravotním postižením a zde se podílíme na jejich doprovodech do školských zařízení, k lékaři nebo na volnočasové aktivity, příp. trávíme čas nácvikem dovedností a upevňováním získaných schopností.

Terénní péče je zajišťována přímo v domácnostech uživatel, kam zajíždí osobní asistenci a to i včetně domácností v bytech zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově.

Služba je poskytována 7 dní v týdnu v dohodnutých intervalech nepřetržitě.

Popis služby

Posláním osobní asistence Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova  je poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou podporu a pomoc, která jim umožní uchovat si v maximální míře dosavadní způsob života, žít důstojně a co nejdéle ve své domácnosti, a zároveň nebyli omezeni ani v kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme uživatelům zvládat pobyt v domácím prostředí, zajišťovat pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při údržbě a chodu domácnosti tak, aby mohli i nadále žít plnohodnotný život. Služba také pomáhá s nácvikem a upevňováním psychických a sociálních schopností a dovedností, doprovází uživatele na kulturní akce a volnočasové aktivity, podporuje je, aby se podíleli nebo účastnili společenského života ve svém okolí.

Služba poskytuje pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením, pomáhá s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, doprovází do školy a školských zařízení nebo k lékaři a na zájmové a volnočasové aktivity.

Naší snahou je, abychom poskytovali osobní asistenci tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Zajímavé informace pro poskytovatele

Nabízíme možnost seberealizace uživatele, podporujeme jej v jeho aktivitách a jsme nápomocni, aby zvládnul žít i nadále ve svém domácím prostředí. Naši asistenti se snaží nenarušovat rodinnou atmosféru, ale jsou podporou pro uživatele i rodinu. S jejich pomocí není uživatel izolován, ale je naopak partnerem pro své okolí. Rodinným příslušníkům jsou asistenti pomocnou rukou, která jim umožní si v čase, kdy se věnují uživateli, obstarat si své záležitosti a zájmy.