| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy
Aktuality
06.01.2017
V Dokumentech ke stažení je nově k dispozici tabulka s Přehledem výnosů a nákladů za rok 2016 pro poskytovatele sociálních služeb. Aktualizován byl rovněž i Plán kontrol pro rok 2017.

28.12.2016
Seznamte se prosím s upravenou verzí Metodického pokynu pro poskytovatele sociálních služeb. Najdete jej v sekci Dokumenty.

08.12.2016

28.11.2016

V sekci Dokumenty ke stažení najdete upravený formulář pro rozpis mzdových nákladů. Proběhla v něm oprava v jednom vzorci, omlouváme se za chybu.


06.10.2016
I na základě proběhlé konference přinášíme souhrn nejčastějších dotazů a odpovědi k nim a také vzor dočasné publicity.

01.07.2016

Vzorové dokumenty

 

V sekci Dokumenty ke stažení najdete nově pokyny a vzorové dokumenty k projektu.

Informace o realizaci individuálního projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“

Dne 1.4.2016 byla zahájena realizace projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je finančně podpořen ve výši 260.210.629 Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019.

Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017 (dále jen Střednědobý plán). Cílem je finančně podpořit a zachovat stávající síť poskytovatelů vybraných typů soc. služeb.

Cílem projektu je pomoc převážně sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce.

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací.

Poskytované sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny.

V současné době probíhají veřejné zakázky na výběr poskytovatelů vybraných sociálních služeb. Od 1.7.2016 se předpokládá uzavření smluv a zahájení poskytování sociálních služeb intervenční centrum a domy na půli cesty. Od 1.9.2016 se realizace služeb rozšíří o sociální služby azylové domy a sociálně terapeutické dílny.

Podrobnější informace o projektu bude možné získat na webových stránkách projektu www.socialnisluzby-ipjmk.cz, které budou v průběhu měsíce dubna aktualizovány. Na stránkách budou zveřejňovány informace o poskytovaných sociálních službách a jednotlivých organizacích poskytujících sociální služby v rámci Jihomoravského kraje, tak i detailnější popis průběhu realizace celého projektu, spolu s nejčastějšími dotazy, prezentacemi z již proběhlých seminářů a kontaktními údaji realizačního týmu projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména ekonomická stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb, personální stabilita a rozvoj kvality poskytovaných služeb. Výsledkem je zlepšení podmínek poskytování služeb a také větší spokojenost uživatelů.